Tietosuojaseloste

Hyvän Olon Maailma Oy
HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hyvän Olon Maailma Oy, Y-tunnus: 2532913-6
Yhteystiedot:
Teerenkaarre 20
11130 RIIHIMÄKI
Y-tunnus: 2532913-6
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Hyvän Olon Maailma Oy / Tarja Vuorinen
Teerenkaarre 20
11130 RIIHIMÄKI
+358 45 141 2575
info@hyvanolonmaailma.fi

REKISTERIN NIMI: HYVÄN OLON MAAILMAN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisterin suojauksen periaattee:
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

Manuaalinen aineist:
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Hyvän Olon Maailma Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät, ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja yhteistyökumppanit. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla ihmisillä. Järjestelmä on suojattu nykypäiväisten teknisten keinojen avulla, kuten palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmilla.

2. Rekisteröidyt

Yrityksen yritysasiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
•Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
•Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
•Palveluistamme/tuotteistamme kertominen
•Asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen
•Asiakaskokemuksen parantaminen ja paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
•Hyvän Olon Maailman toiminnan ja palveluiden kehittäminen
•Tilausten käsittely, toimitus, arkistointi laskutus ja maksunvalvonta
•Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
•Analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset
•Markkinointi eri muodoissaan
•Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
•Väärinkäytösten estämiseen
•Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus
•Hyvän Olon Maailma Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
•nimi
•osoite
•sähköposti
•puhelinnumero

Yrityskäyttäjiltä kerätään lisäksi seuraavat tiedot:
•Yrityksen nimi
•Osoite
•Y-tunnus
•Puhelin
•Muut mahdolliset tiedot
Asiakastiedot
•Tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Hyvän Olon Maailma Oy, Teerenkaarre 20, 11130 Riihimäki tai sähköpostilla info@hyvanolonmaaima.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä saadut tiedot ja tarjonnan estot
•Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

•Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
•Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Hyvän Olon Maailman työtekijät.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Copyright © 2013-2017 Hyvän Olon Maailma Oy

Yritys   Tuotteet   Yhteystiedot   Yritysasiakkaat   Jälleenmyyjät   Tietosuojaseloste